Regulamin

Regulamin Ezoterycznych Serwisów SMS i IVR

I. Postanowienia ogólne
 1. Poniższy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi (serwisu) o treści ezoterycznej za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej: „Usługą”). Organizatorami dostawcą Usługi jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000402506, NIP 525-10-65-169, z kapitałem zakładowym w wysokości 75. 000,- złotych (zwaną dalej: „Teleaudio”)
 2. Usługa jest oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne.
 4. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania
 5. Usługa połączeń głosowych z Doradcami na numery 0 900 jest oferowana dla osób przebywających na terenie Niemiec, korzystających z telefonów stacjonarnych. Pierwsza minuta połączenia bezpłatna.

 

II. Korzystanie z Usługi
 1. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi, dzwoni pod numer IVR lub wysyła jednorazową wiadomość SMS, rozpoczynając od ciągu literowego bądź cyfrowego lub literowo-cyfrowego podanego w treści opisu danego serwisu (prefix), pod numer podany w tymże opisie, tj.:

8091 (darmowy) lub

7175 (1,00 zł netto, to jest 1,23 zł brutto) lub

72240 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub

7231 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub

72505 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub

7257 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub

72755 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto)

 1. Usługa polega na możliwości zadania przez Użytkownika, w SMS-ie wskazanym w ust. 1, pytania wróżkom lub ich asystentkom, astrologom, doradcom duchowym, którzy postarają się na nie odpowiedzieć w bezpłatnym SMS-ie zwrotnym.
 2. Koszt połączenia telefonicznego na numery obsługujące Serwis jest zgodny z cennikiem danego operatora komórkowego i jest uzależniony od rodzaju numeracji, tj. dla numerów typu:

708 7xx xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,

708 6xx xxx – cena 3.46 PLN netto /4.26 PLN brutto za minutę połączenia,

708 4xx xxx – cena 2,10 PLN netto /2,58 PLN brutto za minutę połączenia,

*748 xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,

*728 xxx – cena 2 PLN netto /2,46 PLN brutto za minutę połączenia.

0 900 3xx xx xx – cena 0,99 euro z VAT za min. Pierwsza min. bezpłatna, max połączenia 1 godz, numer dostępny jedynie dla tel. stacjonarnych

 1. Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek swoich danych mogących go zidentyfikować. Podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o w/w charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 2. Wysłanie przez Użytkownika jednej wiadomości SMS, o której mowa w ust. 1, ze skutkiem opisanym w ust. 2, wyczerpuje przedmiot usługi. Użytkownik ma jednak prawo do prowadzenia dalszej (nowej) korespondencji, na zasadach analogicznych jak określone powyżej.
 3. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
III. Postanowienia końcowe
 1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM, Orange P4), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym). Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 4. treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania Usługi,
 5. korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
 6. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
 7. wiadomości SMS, które zostały nadane przez Użytkownika w sposób nieprawidłowy, a w szczególności uniemożliwiające mu prawidłowe połączenie się z wybranym serwisem,
 8. ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści otrzymywane w trakcie korespondencji w ramach serwisu,
 9. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych
 10. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi mają charakter nie wiążących porad, zaś ewentualne stosowanie się do nich jest przez Użytkownika dobrowolne i może następować wyłącznie z odpowiednią rezerwą, z uwzględnieniem charakteru serwisu i zasad zdrowego rozsądku.

5.Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pisemnie – na adres wskazany w punkcie I ppkt 1 Regulaminu lub mailowo, na adres: reklamacje@teleaudio.pl.

6.Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji – w zależności od sposobu jej złożenia – listem poleconym lub mailowo.

7.Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach Gazety TV Polsat.

8.Uczestnik Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji .na  warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do jego  zgromadzonych danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub zmiany, a także prawo do ich usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy.

Państwa dane osobowe zostaną przekazane w drodze umowy i wyłącznie w celu świadczenia usługi przez firmię Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@teleaudio.pl

 

Regulamin usługi „SMS MT KARTA DNIA”
1. Uwagi ogólne
 1. Organizatorem usługi „SMS MT” (zwanej dalej: Usługą) jest Teleaudio DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000402506, NIP 525-10-65-169, z kapitałem zakładowym w wysokości 75.000,- złotych (zwaną dalej: „Teleaudio”)
 2. Usługa dostępna jest dla użytkowników telefonów GSM w sieci Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 sp. z o.o., (zwanych dalej: Użytkownikami).
 3. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

 

2. Korzystanie z Usługi
 1. Aby aktywować Usługę należy wysłać bezpłatny SMS:

– na numer 60166 – o treści KARTA,

 1. Użytkownik nie ponosi opłat za pierwsze trzy otrzymane zwrotnie SMS MT w ramach zamówionej usługi.
 2. Użytkownik ponosi opłatę za czwartego i każdego kolejnego SMS MT w ramach zamówionej usługi.
 3. Opłata za każdą otrzymaną wiadomość powyżej trzeciej wiadomości w przypadku usługi KARTA DNIA wynosi 1,00 PLN netto/1,23 PLN brutto.
 4. W ramach serwisu KARTA DNIA Użytkownik będzie otrzymywał codziennie ok. godz. 09:00 jeden MMS MT ze zdjęciem oraz opisem karty Tarota.
 5. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu, zgodnie z Regulaminem.
 6. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi, jest uczestnikiem Serwisu do momentu dezaktywowania Usługi.
 7. W celu dezaktywowania Usługi, należy wysłać bezpłatny SMS o treści: STOP KARTA na 60166.
 8. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
 9. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego daną Usługę.
 10. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

 

3. Materiały audiowizualne
 1. Żadna informacja zamieszczona na stronach internetowych dotyczących Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 2. Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) i podlegają ochronie prawnej.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 4. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne nieuprawnione wykorzystywanie otrzymanych materiałów jest zabronione.

 

4. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Usługi można przesyłać pisemnie – na adres Organizatora wskazany w § 1 lub mailowo na adres: moderacja@teleaudio.pl.
 2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji – w zależności od sposobu jej złożenia – listem poleconym lub mailowo.

 

5. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnik Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  jego danych osobowych, w tym: numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.

 

6. Odpowiedzialność
 1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie i bez zakłóceń.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem – przez Użytkowników, którzy nie osiągnęli pełnoletności.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi lub za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i inne zdarzenia będące poza wpływem i kontrolą Organizatora, niemożliwe do przewidzenia.
 5. Niezależnie od powyższych ustaleń Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez operatora lub uprawnione organy publiczne.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
 7. W żadnym wypadku wstrzymania realizacji Usługi Użytkownik nie zostanie narażony na dodatkowe koszty – wstrzymanie świadczenia Usługi oznacza jednocześnie wstrzymanie naliczania jakichkolwiek dalszych opłat Użytkownikowi.

 

7. Postanowienia końcowe
 1. Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
 2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

3.Uczestnik usługi poprzez fakt przystąpienia do niej wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych – w zakresie niezbędnym do jej realizacji oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji na  warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do jego  zgromadzonych danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub zmiany, a także prawo do ich usunięcia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy .

Państwa dane osobowe zostaną przekazane w drodze umowy i wyłącznie w celu świadczenia usługi przez firmę Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@teleaudio.pl

 

 

REGULAMIN SERWISU WROZBA24.PL

§ 1. ZAKRES I CEL REGULAMINU.

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz wykorzystywania w tym celu usług telekomunikacyjnych i adresowany jest do Użytkowników.

2. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem wrozba24.pl oraz w siedzibie Usługodawcy.

3. Skorzystanie z usług świadczonych przez Serwis Internetowy oznacza zgodę ze strony Użytkownika na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2. DEFINICJE.

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem wrozba24.pl

2. Usługodawca – Teleaudio DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000545770, będąca organizatorem Serwisu Internetowego,

3. Użytkownik / Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu Internetowego w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego,

4. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który zarejestrował indywidualne konto w Serwisie Internetowym,

5. Użytkownik niezarejestrowany – każdy inny Użytkownik niż Użytkownik zarejestrowany,

6. Ekspert – osoba fizyczna wykorzystująca Serwis Internetowy w celach zarobkowych, poprzez udzielanie za jego pośrednictwem porad z zakresu ezoteryki.

Użyte w Regulaminie oznaczenia aktów prawnych dotyczą:
– Kodeks Cywilny – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 2017, poz. 459 z późn. zm.),
– Ustawa o prawach konsumenta – ustawy z 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017, poz. 683 z późn. zm.),
– Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922),
– Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016, poz. 922).

§ 3. PRZEDMIOT I ZASADY DZIAŁANIA SERWISU INTERNETOWEGO. PŁATNOŚCI.

1. Celem Serwisu Internetowego jest świadczenie usług pośrednictwa w kontakcie pomiędzy Użytkownikami i Ekspertami oraz umożliwianie Użytkownikom korzystania z treści ezoterycznych świadczonych przez Ekspertów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Usługi świadczone przez Ekspertów nie są usługami realizowanymi w ramach Serwisu Internetowego i nie są przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą. Istotą i celem działania Serwisu Internetowego jest wyłącznie udostępnianie Użytkownikom informacji o usługach Ekspertów oraz umożliwienie Użytkownikom skorzystania z usług Ekspertów, z zastrzeżeniem jednak, że Usługodawca nie odpowiada za sposób świadczenia usług przez Ekspertów, w tym za treść i przedmiot udzielanych przez nich porad.

2. Do korzystania z Serwisu Internetowego niezbędny jest dostęp do następującej infrastruktury sprzętowej:
a) telefonu z aktywną kartą SIM – w przypadku usług świadczonych telefonicznie,
b) komputera, tabletu lub innego urządzenia z dostępem do Internetu, wyposażonych w przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5, język JavaScript zgodny z ECMAScript 7 oraz z włączoną obsługą plików cookies – w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną,
c) dostęp do poczty elektronicznej – w przypadku korzystania z usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej;
d) urządzenie, o którym mowa w punkcie a) lub b) wyposażone w kamerę i oprogramowanie do jej obsługi – w przypadku korzystania z usługi video chat.

3. Korzystanie z usług Serwisu Internetowego możliwe jest:

a) dla Użytkownika niezarejestrowanego z wykorzystaniem:
– telefonicznych połączeń SMS realizowanych przez Użytkownika (SMS chat) – za pośrednictwem dodatkowo płatnych numerów premium,
– telefonicznych połączeń głosowych realizowanych przez Użytkownika – za pośrednictwem dodatkowo płatnych numerów premium,
– telefonicznej usługi callback, polegającej na oddzwanianiu przez Eksperta na podany przez Użytkownika numer telefonu, przy czym usługa taka jest usługą płatną (załącznik nr 1), za wyjątkiem jednorazowej, bezpłatnej usługi promocyjnej (5 minut darmowego, jednorazowego połączenia dla danego Użytkownika),

b) dla Użytkownika zarejestrowanego z wykorzystaniem:
– telefonicznych połączeń SMS realizowanych przez Użytkownika (SMS chat) – za pośrednictwem dodatkowo płatnych numerów premium,
– telefonicznych połączeń głosowych realizowanych przez Użytkownika – za pośrednictwem dodatkowo płatnych numerów premium,
– telefonicznej usługi callback, polegającej na oddzwanianiu przez Eksperta na podany przez Użytkownika numer telefonu, przy czym usługa taka jest usługą płatną (załącznik nr 1), za wyjątkiem jednorazowej, bezpłatnej usługi promocyjnej (5 minut darmowego, jednorazowego połączenia dla danego Użytkownika),
– wiadomości email – poprzez wysłanie przez Użytkownika zapytania do Eksperta pocztą elektroniczną; wysłanie zapytania jest bezpłatne, jednakże uzyskanie wiadomości z wróżbą (poradą) następuje po opłaceniu wskazanej przez Eksperta ceny,
– internetowych połączeń video chat – przy czym każde takie połączenie jest opłacane z góry przez Użytkownika.

4. Z zastrzeżeniem bezpłatnej usługi callback premium wszystkie inne usługi świadczone dla Użytkowników są odpłatne (załącznik nr 1).
Bezpłatna usługa call back premium polega na tym, że Użytkownik może zamówić, za pośrednictwem strony wrozba24.pl, nieodpłatne połączenie wykonywane do niego przez Eksperta, przy czym rozmowa z Ekspertem nie może trwać dłużej niż 5 minut; po upływie tego czasu połączenie zostaje automatycznie przerwane; z promocji call back premium każdy Użytkownik może skorzystać tylko raz.

5. Płatności za usługi mogą być realizowane za pośrednictwem:
a) systemu płatności mobilnej BLIK,
b) systemu płatności mobilnej Pay Pal,
c) przelewów bankowych,
d) płatności mobilnej typu direct billing,
e) płatności premium (przy połączeniach głosowych lub połączeniach SMS realizowanych na numery o podwyższonej opłacie).
W przypadkach innych niż przelewy bankowe, płatności pobierane są przez operatora telekomunikacyjnego, z którym Użytkownik ma zawartą umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

6. O ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, momentem zawarcia umowy o umożliwienie Użytkownikowi nawiązania kontaktu z Ekspertem jest chwila wpłaty przez Użytkownika środków w sposób opisany powyżej lub obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika przez operatora telekomunikacyjnego.

7. Koszt usługi podawany jest każdorazowo wraz z informacją na temat danego Eksperta i może różnić się w zależności od rodzaju wybranej formy komunikacji, czasu trwania usługi, formy płatności oraz lokalizacji w jakiej znajduje się Użytkownik.

8. Opłata za usługę videochat, callback, telefoniczne połączenie głosowe jest taryfikowana za każdą rozpoczętą minutę według indywidualnej stawki ustalonej przez Eksperta.
Obowiązujące stawki są widoczne w profilu każdego Eksperta przed realizacją usługi oraz w momencie ich zamawiania.
Koszty usługi callback zawierają w sobie koszty przekierowań.

Opłata za usługę SMS chat pobierana jest za każdy wysłany przez Użytkownika SMS według stawki podanej przy numerze premium, wykorzystywanym do realizacji usługi.

Opłata za usługę realizowaną za pośrednictwem wiadomości e-mail podlega każdorazowo indywidualnej wycenie przez Eksperta i jest przekazywana do Użytkownika w korespondencji mailowej.

9. W przypadku połączeń opłacanych z góry, wykorzystanie limitu przedpłaconego czasu może skutkować rozłączeniem połączenia z Użytkownikiem.

10. W przypadku Użytkowników korzystających z usługi za pośrednictwem telefonu komórkowego, dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w sytuacji posiadania karty SIM u polskiego operatora telefonii komórkowej lub u operatora zagranicznego, o ile zostało to wyraźnie wskazane w informacji na temat usługi.

11. Wszelkie opłaty za korzystanie z usług Ekspertów ponoszone są przez Użytkownika w całości w sposób wskazany w przedmiotowym paragrafie. Ekspert nie ma prawa żądać od Użytkownika uiszczenia jakiejkolwiek dodatkowej opłaty (adresowanej na rachunek innego podmiotu niż Usługodawca), a związanej z dostępem lub korzystaniem przez Użytkownika z usługi.

12. Usługodawca dokłada starań, aby:

a) Użytkownik uzyskał kontakt z wybranym Ekspertem w ciągu 48 godzin od daty zamówienia usługi; Usługodawca zastrzega, że w przypadku, gdyby Użytkownik zdecydował się na kontakt z Ekspertem, który nie ma aktywnego statusu w Serwisie Internetowym, Usługodawca ma prawo przekierować zlecenie Użytkownika do innego Eksperta, specjalizującego w analogicznych obszarach tematycznych, jak nieobecny Ekspert; możliwość przekierowania zlecenia przez Usługodawcę dotyczy także przypadków choroby Eksperta lub innej jego nieobecności spowodowanej czynnikami losowymi i nie rodzi po stronie Użytkownika prawa do odszkodowania;

b) Użytkownicy mogli korzystać bez zakłóceń z działania Serwisu Internetowego przez całą dobę, jednakże Usługodawca zastrzega, bez naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, iż:
– w celu przeprowadzania konserwacji, aktualizacji lub napraw, może czasowo wstrzymać funkcjonowanie niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego,
– nie ponosi odpowiedzialności za brak działania lub nieprawidłowe działanie Serwisu Internetowego wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w tym dotyczących działania sieci telekomunikacyjnych, serwerów, usług hostingowych albo działania operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług telekomunikacyjnych lub hostingowych, działania dostawców energii elektrycznej albo działania siły wyższej.

13. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, opłaty uiszczone przez Użytkownika na poczet korzystania z Serwisu Internetowego, a przez niego nie wykorzystane, podlegają – na wniosek Użytkownika – zwrotowi, po uiszczeniu przez Usługodawcę kosztów manipulacyjnych, w tym kosztów przelewów.

§ 4. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik Serwisu Internetowego, poprzez fakt wysłania SMS-a zamawiającego usługi dostępne w zakresie Serwisu Internetowego lub poprzez zamówienie dostępu do usług w inny (wskazany w Regulaminie) sposób, wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę jego danych osobowych (w tym numeru telefonu) dla potrzeb prowadzenia niniejszego Serwisu Internetowego i realizacji usług – na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Ustawie o ochronie danych osobowych.

2. W momencie rejestracji do Serwisu Internetowego Użytkownik ma dodatkową możliwość zaznaczenia zgody na wykorzystywanie przez Usługodawcę jego danych osobowych dla celów wysyłek marketingowych dotyczących usług realizowanych przez lub za pośrednictwem Usługodawcy. Usługodawca może przewidzieć, że wyrażenie ww. zgody przez Użytkownika będzie się wiązać dla niego z dodatkowymi korzyściami w Serwisie Internetowym.

3. Użytkownicy Serwisu Internetowego mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Wszelkie żądania w tym zakresie należy kierować, wraz podaniem numeru telefonu, na adres moderacja@teleaudio.pl.

4. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem niniejszego Serwisu Internetowego jest Usługodawca.

5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania dostępu do Serwisu Internetowego i skorzystania z usługi.

§ 5. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. W przypadku usług świadczonych Użytkownikom zarejestrowanym, umowa na korzystanie z Serwisu Internetowego zostaje zawarta poprzez zarejestrowanie konta Użytkownika. Umowa na korzystanie z Serwisu Internetowego zawierana jest na czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika, a każda ze stron może ją rozwiązać z siedmiodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika.

2. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: https://wrozba24.pl.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych przekazanych podczas rejestracji.

4. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane :
– są prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w błąd;
– nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa do prywatności, ani dóbr osobistych.

5. Użytkownik może dodatkowo zawrzeć z Usługodawcą – poprzez zaznaczenie dodatkowego pola w ramach procesu rejestracji – umowę na nieodpłatne dostarczanie Użytkownikowi newsletter’a wydawanego w formie elektronicznej przez Usługodawcę. Newsletter dostarczany będzie na podany przez Użytkownika adres e-mail, z częstotliwością wskazaną przez Usługodawcę. Umowa o dostarczanie newsletter’a zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym. Wysyłka newsletter’a zostanie wstrzymana z chwilą uzyskania od Użytkownika stosownej dyspozycji w tym zakresie. Dostarczanie newslettera jest dla Użytkownika nieodpłatne.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ i UPRAWNIENIA USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i zgodność ze stanem faktycznym danych prezentowanych przez Ekspertów w Serwisie Internetowym.

2. Opisy Ekspertów oraz komentarze i opinie Użytkowników zamieszczane są wyłącznie na ich własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie przez Ekspertów i Użytkowników.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści opublikowane w ramach Serwisu Internetowego nie mają na celu obiektywnego opisu rzeczywistości i stanowią subiektywne opinie i poglądy autorów.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści udostępnionych w Serwisie Internetowym lub za jego pośrednictwem przez Ekspertów lub innych Użytkowników.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Eksperta praw autorskich, prawa do wizerunku lub praw własności przemysłowej.

6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika lub Eksperta Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do ww. danych lub usunąć je z Serwisu Internetowego.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia loginu lub hasła do konta Użytkownika osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu lub zakresu Serwisu Internetowego, dodawania paneli nowych Ekspertów, jak również usuwania z Serwisu Internetowego paneli poszczególnych Ekspertów. Usługodawca, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 12 lit a) Regulaminu, nie ponosi odpowiedzialności za chwilowy lub trwały brak dostępności danego Eksperta.

9. Usługodawca zastrzega prawo do usuwania z Serwisu Internetowego treści niezgodnych z prawdą.

10. Usługodawca może zablokować możliwość wstawiania i edytowania wpisów albo usunąć wpis zamieszczony w Serwisie Internetowym, a pochodzący od Eksperta lub Użytkownika, w szczególności, gdy wpis taki:
– narusza zasady opisane w niniejszym Regulaminie, w tym zawiera treści niezgodne z prawem lub obraźliwe,
– nie dotyczy usług danego Eksperta (np. został dodany omyłkowo),
– zawiera treści reklamowe innych podmiotów lub usług.

11. Usługodawca może zablokować Użytkownikowi prawo do korzystania z Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć Użytkownikowi dostęp do części lub całości Serwisu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik:

– naruszył niniejszy Regulamin;
– zachował się wobec Eksperta w sposób obraźliwy lub sprzeczny z dobrymi obyczajami,
– podał w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
– dopuścił się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
– dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego albo lub godzącego w dobre imię Usługodawcy, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów,
– dopuścił się działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu.
Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu Internetowego nie może ponownie korzystać z usług Serwisu Internetowego bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać reguł i zasad określonych w Regulaminie.

2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności zobowiązuje się nie rozpowszechniać treści naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.

3. Wszelkie treści przekazywane w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego, w szczególności zapytania adresowane do Ekspertów, powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

– wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów;
– danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Użytkownika;
– adresów stron internetowych;
– treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
– innych treści sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika zamieszczenia w Serwisie Internetowym treści niezgodnych z Regulaminem, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Usługodawcę. Usługodawca ma w takim wypadku prawo podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie sprawy, w tym ewentualne usunięcie lub zmianę zamieszczonych treści i ewentualne pociągnięcie autora do odpowiedzialności prawnej.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Usługodawca, za wyjątkiem praw autorskich do publikowanych materiałów opracowanych przez Ekspertów (chyba, że umowa zawarta między Usługodawcą a Ekspertem stanowi inaczej).

2. Prawem autorskim chronione są wszelkie elementy graficzne, muzyczne, filmowe i inne elementy strony internetowej Serwisu.

3. Kopiowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie elementów bądź całości Serwisu Internetowego w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie przez Użytkownika jest zabronione.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Jeżeli Użytkownik nie złoży wyraźnie odrębnego oświadczenia na moment zamawiania usługi lub inaczej nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, ma on prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, w tym przy użyciu formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania ww. terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem.

2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcy utraci prawo odstąpienia od umowy;

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

– w pozostałych przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa.

3. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Użytkownika z Usługodawcą w zakresie Serwisu Internetowego, Usługodawca może:

– wymagać zgody Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

– wymagać zgody Użytkownika na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

– wymagać zgody Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

§ 10. REKLAMACJE

1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego oraz płatnościami można składać na adres Usługodawcy wskazany w § 2 pkt 2) Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
– numer telefonu Użytkownika,
– dane kontaktowe Użytkownika,
– przyczynę / powód reklamacji,
– szczegóły dotyczące okoliczności korzystania z usługi, w tym datę korzystania z usługi, oznaczenie Eksperta i sposób komunikacji z Ekspertem,
– oczekiwania / żądanie Użytkownika.

2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.

3. Ewentualne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego należy zgłaszać na adres moderacja@teleaudio.pl.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze Serwisu Internetowego jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

3. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie mogą być skutkiem m.in. zmian technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmodyfikowany Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty opublikowania go na stronie www Serwisu Internetowego, o ile w informacji o zmianie nie wskazano inaczej.
Użytkownicy zarejestrowani, w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w nowej treści, mogą do czasu wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4. Zmiany dotyczące cen usług w Serwisie Internetowym nie wymagają zmiany Regulaminu i nie mają wpływu na umowy zawarte / zamówienia złożone przed dokonaniem zmian cen usług.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2018 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Udostępnij ten artykuł na: